کریستیان مارک یوهان کرونر

سفیر کرونر، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه لایدن، سفیر پیشین هلند در اسرائیل، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا بوده است.

وی متعاقباً به عنوان دبیرکل دیوان دائمی داوری به خدمت پرداخته و در سال ۲۰۱۲ به دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده پیوسته است.