تماس با ما

بازدیدکنندگان می توانند سوالات و درخواست های خود را به دبیرخانه دیوان و از طریق نشانی الکترونیکی زیر ارسال نمایند

registry@iusct.org

نشانی:

هلند، لاهه، کد پستی ۲۵۸۵JH، خیابان پارک وخ، شماره ۱۳
Iran-United States Claims Tribunal
Parkweg 13
۲۵۸۵ JH
The Hague
The Netherlands