الف۲۸ نظر موافق شماره ۱۳۰ (۱۶ دی ۱۳۷۹)

شماره پرونده الف۲۸
شماره رای هیئت عمومی دیوان- الف۲۸-۱۳۰
شماره سند ۱۱۸
توضیح نظر موافق چارلز تی. دانکن
تاریخ ثبت 19/12/2000
خواهان ایالات متحده آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران چارلز تی. دانکن
A28 doc 118
Case No: الف۲۸