الف۲۱ نظرجداگانه شماره ۶۲ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸)

شماره پرونده الف۲۱
شماره رای دی.ئی.سی ۶۲-الف ۲۱-دیوان عمومی
شماره سند ۲۶
توضیح اعلام نظر جداگانه حمید بهرامی احمدی و محسن مصطفوی درمورد دعوای الف۲۱
تاریخ ثبت 15/05/1987
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران حمید بهرامی احمدی، محسن مصطفوی
A21 Doc 26
Case No: الف۲۱