حکم نهایی شماره ۳۸۵(۱۵ مهر ۱۳۷۸)

شماره پرونده ۲۸۵
شماره رای ۵۹۴-۳۸۵-۲
شماره سند ۳۳۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 07/10/1999
خواهان گالف اسوشی ایتس، اینک
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت نوشابه سازی زمزم، شرکت شیشه مینا، شرکت رادیو و تلویزیون ایران، بانک اعتبارات صنعتی (بانک صنایع)، بانک ملی، بانک تهران، بانک سپه
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C385 Doc 337 FA
Case No: ۲۸۵