حکم نهایی شماره ۲۱۶ (۵ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۵۳
شماره رای ۲۱۶-۵۳-۱
شماره سند ۱۲۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 06/03/1986
خواهان بلانت برادرز کورپوربشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک رفاه کارگران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، ریچارد ام. ماسک
C53 Doc 112 FA
Case No: ۵۳