۵۹۱ نظرمخالف شماره ۱۰۸ (۲ مهر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۵۹۱
شماره رای دیوان عمومی-۵۹۱-۱۰۸
شماره سند 161
توضیح نظر مخالف پرویز انصاری
تاریخ ثبت 24/09/1985
خواهان بانک ملت
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا، کراکرنشنال بنک
شعبه دیوان عمومی
داوران پرویز انصاری
A16 Doc 161 FA
Case No: ۵۹۱