حکم نهایی شماره ۱۰۸ (۲۴ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۹۱
شماره رای ۱۰۹- ۵۹۱- اف تی
شماره سند ‍۱۵۸
توضیح حکم
تاریخ ثبت 13/02/1984
خواهان بانک ملت
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا، کراکرنشنال بنک
شعبه هیئت عمومی
داوران گونار لاگرگن، ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ، نیلس منگارد، هوارد ام.هولتزمن، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین، محمود م. کاشانی،
A16 Doc 158 FA
Case No: ۵۹۱