حکم نهایی شماره ۱۰۸ (۲۴ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۸۲
شماره رای ۱۰۸- ۵۸۲- اف تی
شماره سند ۱۵۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/02/1984
خواهان بانک ملت
خوانده منیوفکچررز هانورتراست کامپانی، جی تی ای اینترنشنال اینکور پوریتد
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ، نیلس منگارد، هوارد ام.هولتزمن،ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
A16 Doc 158 FA
Case No: ۵۸۲