۵۸۲ نظرمخالف شماره ۱۰۸ (۲ مهر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۵۸۲
شماره رای دیوان عمومی-۵۸۲-۱۰۸
شماره سند ۱۶۱
توضیح نظرمخالف پرویز انصاری
تاریخ ثبت 24/09/1985
خواهان بانک ملت
خوانده منیوفکچررز هانورتراست کامپانی، جی تی ای اینترنشنال اینکور پوریتد
شعبه دیوان عمومی
داوران پرویز انصاری
A16 Doc 161 FA
Case No: ۵۸۲