ب۵۳ حکم نهایی شماره ۱۰۷ (۵ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ب۵۳
شماره رای ۱-ب۵۳-۱۰۷
شماره سند ۳۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/01/1984
خواهان سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
B53 Doc 34 FA
Case No: ب۵۳