حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۰۳ (۹ آذر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۶۰۵
شماره رای ۴۰۳-۱۰۶۰۵-۳
شماره سند ۱۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 30/11/1988
خواهان دنیل پرنل دلی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
۱۰۶۰۵ fr
Case No: ۱۰۶۰۵