الف۲۱ حکم جزئی (۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸)

شماره پرونده الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/الف۲۱/ب۶۱
شماره رای ۶۰۱-الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/الف۲۱/ب۶۱-هیئت عمومی دیوان
شماره سند ۹۱۶
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 17/07/2009
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران گبریل کرک مک دانلد، کریستوف اسکوبیشفسکی، کورش حسین عاملی، گایتانو آرانجیو-روئیتس، بنگت برومس، محسن آقاحسینی، جرج اچ. آلدریچ، چارلز ان.براوئر، حمیدرضا علومی یزدی
A3/A8/A9/A14/A21/B61
Case No: الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/الف۲۱/ب۶۱