الف۱۴ تصمیم شماره ۱۳۵ (۱۰ تیر ۱۳۹۰)

شماره پرونده الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱
شماره رای ۱۳۵-الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱- هیئت عمومی
شماره سند ۹۶۲
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 01/07/2011
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران هانس فان هوته، حمیدرضا نیکبخت فینی، گایتانو آرانجو-روئیتس، بنگت برومس، جرج اچ. آلدریچ، میرحسین عابدیان کلخوران، سید جمال سیفی، چارلز ان.براوئر، گبریل کرک مک دانلد
A3/A8/A9/A14/B61-FT-Decision”
Case No: الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱