حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۶۱ (۲۸ مهر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۳۳
شماره رای ۲۶۱-۱۳۳-۲
شماره سند ۱۵۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 20/10/1986
خواهان سونات آفشور دریلینگ اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی نفت ایران و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C133 Doc 156 FA
Case No: ۱۳۳