حکم نهایی شماره ۷۲ (۱۱ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۲۴
شماره رای ۷۲-۱۲۴-۳
شماره سند ۷۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 02/09/1983
خواهان جان کارل وارنکی اند اسوشی‌ایتس
خوانده بانک ملت
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک
C124 Doc 77 FA
Case No: ۱۲۴