دلایل عدم وجود امضا شماره ۶۰ (۱۸ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۸۳
شماره رای ۶۰-۸۳-۲
شماره سند ۶۴
توضیح دلایل عدم وجود امضا آقای شفیع شفیعی
تاریخ ثبت 27/08/1983
خواهان رینولدز متالز کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران،‌سازمان گسترش و نوسازی ایران، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
شعبه دو
داوران شفیع شفیعی
C83 Doc 64
Case No: ۸۳