تصمیم شماره ۹۷ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۴۷۴
شماره رای ۹۷-۴۷۴-۳ دی.ای.سی.
شماره سند ۱۵۱
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 17/05/1991
خواهان فیبرو کورپوریشن
خوانده وزارت جنگ-شرکت اتکا با مسئولیت محدود، شرکت بازرگانی دولتی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C474 Doc 151FA
Case No: ۴۷۴