تصمیم شماره ۵۱ (۶ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۵۰
شماره رای ۳-۲۵۰-۵۱ دی. ائی. سی.
شماره سند ۱۲۰
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 28/10/1986
خواهان فدرز کورپوریشن
خوانده صنایع برودتی لرستان، شرکت صنعتی جنرال، سازمان صنایع ملی ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C250 Doc 120
Case No: ۲۵۰