حکم نهایی شماره ۲۵۵ (۱۸ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۸
شماره رای ۲۵۵-۴۸-۳
شماره سند ۳۱۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/01/1987
خواهان امریکن بل اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C48 Doc 312 FA
Case No: ۴۸