حکم در خصوص صلاحیت شماره ۱۰ (۱۸ آذر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۴۳
شماره رای تی-اف-۴۳-۱۰-ال-تی-آی
شماره سند ۶۱
توضیح حکم در خصوص صلاحیت
تاریخ ثبت 09/12/1982
خواهان اویل فیلدز آوتکزاس، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات نفتی ایران
شعبه هیئت عمومی
داوران گونار لاگرگرن،پی‌یر بله، نیلس منگارد، محمود م. کاشانی،شفیع شفیعی، هوارد ام. هولتزمان، جرج اچ. آلدریچ
C43 Doc 61 FA
Case No: ۴۳