حکم نهایی شماره ۳۰ (۲۷ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۶
شماره رای ۳۰-۱۶-۳
شماره سند ۵۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 18/03/1983
خواهان ریگو واگنر ایکویپمنت کامپانی
خوانده ایران اکسپرس ترمینال کورپوریشن
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، ، م. جهانگیر ثانی
C16 Doc 59 FA
Case No: ۱۶