حکم نهایی شماره ۴۲۷ (۲ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۸۳۱
شماره رای ۴۲۷-۸۳۱-۳
شماره سند ۴۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 24/07/1989
خواهان آنیتا پری-روحانی اصالتاً و وکالتاً از طرف فرزندان خود، سودابه و سیروس (روحانی)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و بنیاد مستضعفان
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، پرویز انصاری معین، ریچارد سی. آلیسون
C831 Doc 42
Case No: ۸۳۱