حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره۴۴۸ (۳ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۱۵۹۰
شماره رای ۴۴۸-۱۱۵۹۰-۲
شماره سند ۲۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/11/1989
خواهان رابین ال. آلارد و ایالات متحده آمریکا
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
۱۱۵۹۰ doc 26 fr
Case No: ۱۱۵۹۰