حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۰۱ (۱۸ آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۰۶۷
شماره رای ۴۰۱-۱۰۰۶۷-۱
شماره سند ۱۶
توضیح مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 09/11/1988
خواهان دانشگاه آیداهو مطروح
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C10067 Doc 16 fr
Case No: ۱۰۰۶۷