حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۱۵ (۱۶ اسفند ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۰۶۵
شماره رای ۴۱۵-۱۰۰۶۵-۱
شماره سند 3
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 07/03/1989
خواهان ترانز ایرو اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C10065 Doc 3-fr
Case No: ۱۰۰۶۵