حکم نهایی شماره ۳۵۹ (۲۱ شهریور ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۰۵۹
شماره رای ۳۵۹-۱۰۰۵۹-۱
شماره سند 74
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/04/1988
خواهان گرون اند استراتن، اینک
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن، کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری
۱۱۵۹۰ doc 26 fr
Case No: ۱۰۰۵۹