حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۶۹ (۲۴ اسفند ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۰۰۴۷
شماره رای ۱۶۹-۱۰۰۴۷-۱
شماره سند ۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 15/03/1985
خواهان دیترویت پارتز منیوفکجرینگ کامپانی، دولت ایالات متحده آمریکا
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C10047 Doc 6 fr
Case No: ۱۰۰۴۷