حکم نهایی شماره ۲۵۲ (۲۱ شهریور ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۰۰۳۵
شماره رای ۲۵۲-۱۰۰۳۵-۲
شماره سند ۷۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/09/1986
خواهان کارولینا براس اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی کشتیرانی آریا شرکت با سهامی محدود، جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر،حمید بهرامی-احمدی، جرج اچ. آلدریچ
C10035 DOC 75 FR
Case No: ۱۰۰۳۵