حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۸۵ (۲۱ اسفند ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۰۲۶
شماره رای ۳۸۶-۱۰۰۲۶-۲
شماره سند ۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/09/1998
خواهان الکتریک هیتینگ ایکوئیپمنت کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت پلی اکریل ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C10026 Doc 4 fr
Case No: ۱۰۰۲۶