۸۳۹ و ۸۴۰ سند ۱۴۲، شعبه سه-حکم( ۹ مهر ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۸۳۹/۸۴۰
شماره رای ۳- ۸۴۰/۸۳۹- ۵۸۴
شماره سند ۱۴۲
توضیح حکم
تاریخ ثبت 01/10/1997
خواهان عوزیل اریه، الیاهو اریه
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، محسن آقاحسینی
۸۳۹/۸۴۰
Case No: ۸۳۹/۸۴۰