حکم نهایی شماره ۲۴۹ (۲ شهریور ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۷۶۹
شماره رای ۲۴۹-۷۶۹-۱
شماره سند ۱۱۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/08/1986
خواهان لیتون سیستمز اینک (گایدنس اند کنترل سیستمز دیویژن)
خوانده جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، ریچارد ام. ماسک
۷۶۹
Case No: ۷۶۹