حکم نهایی شماره ۴۲۸ (۱۶ تیر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۷۶۴
شماره رای ۴۲۸-۷۶۴-۱
شماره سند ۸۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 07/07/1989
خواهان ورلد فارمرز تریدینگ اینکورپوریتد
خوانده شرکت معاملات دولتی، بانک ملی ایران، بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
۷۶۴
Case No: ۷۶۴