نظر موافق شماره ۶۶ (۲۵ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۷۶۴
شماره رای ۶۶-۷۶۴-۱
شماره سند ۴۲
توضیح نظر موافق هوارد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 16/08/1983
خواهان ورلد فارمرز تریدینگ اینکورپوریتد
خوانده شرکت معاملات دولتی، بانک ملی ایران، بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
۷۶۴
Case No: ۷۶۴