۷۷۲ سند ۲۹ شعبه ویژه-حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین( ۲۶ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۷۷۲
شماره رای ۱۵۲- ۷۷۲- شعبه ویژه
شماره سند ۲۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/12/1984
خواهان الکترونیک دیتا سیستمز کورپوریشن
خوانده دولت ایران، سازمان تامین اجتماعی ایران، وزارت بهداری و بهزیستی دولت ایران
شعبه ویژه
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، پرویز انصاری معین، جرج اچ. آلدریچ
۷۷۲
Case No: ۷۷۲