۴۵۴ سند ۱۵۹-حکم نهایی (۱۷ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۵۴
شماره رای ۳۵۰-۴۵۴-۳
شماره سند ۱۵۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 07/03/1988
خواهان جاناتان اینزورث
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت چکش، کارخانجات صنعتی و تولیدی سیپروکس با مسئولیت محدود، و شرکت گشتاور
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C454 Doc 159
Case No: ۴۵۴