۴۵۴ حکم نهایی شماره ۳۵۰ (۱۷ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۵۴
شماره رای ۳۵۰-۴۵۴-۳
شماره سند ۱۵۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 07/03/1988
خواهان جاناتان اینزورث
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت چکش، کارخانجات صنعتی و تولیدی سیپروکس با مسئولیت محدود، و شرکت گشتاور
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
۴۵۴
Case No: ۴۵۴