قرار اعدادی ۷۷( ۱۳ مهر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۹۰/۳۹۱/۳۹۲
شماره رای ۱- ۳۹۰/۳۹۱/۳۹۲- ۷۷ آی.تی.ال
شماره سند ۵۱
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 05/10/1990
خواهان لیلی میترا فلاح لارنس
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
۳۹۰/۳۹۱/۳۹۲
Case No: ۳۹۰/۳۹۱/۳۹۲