۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۷۷ (۲۰ دی ۱۳۷۵)

شماره پرونده ۳۹۰/۳۹۱/۳۹۲
شماره رای ۱- ۳۹۰/۳۹۱/۳۹۲- ۵۷۷
شماره سند ۱۴۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 09/01/1997
خواهان لیلی میترا فلاح لارنس
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، چارلز تی. دانکن
۳۹۰/۳۹۱/۳۹۲
Case No: ۳۹۰/۳۹۱/۳۹۲