حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۴۴ (۳۰ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۶۴
شماره رای ۳۴۴-۳۶۴-۱
شماره سند ۱۱۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 21/12/1987
خواهان امریکن اکسپرس کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت (به عنوان جانشین بانک بین المللی ایران، بانک عمران، بانک تهران، بانک اعتبارات، بانک ایران و عرب)، بانک تجارت (به عنوان جانشین بانک ایران و خاورمیانه، بانک ایرانیان، بانک بازرگانی ایران، بانک بین المللی ایران و ژاپن، بانک ایرانشهر و بانک شهریار)، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران، بانک سپه، تورهای خاور نزدیک
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
۳۶۴
Case No: ۳۶۴