نظر مخالف و موافق شماره ۴۵۳ (۳ اردیبهشت ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۵۷
شماره رای ۴۵۳-۳۵۷-۱
شماره سند ۱۳۱
توضیح نظر مخالف/موافق اسداله نوری
تاریخ ثبت 23/03/1990
خواهان تی ام ئی اینترنشنال، اینک.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت لوله سازی اهواز، ساتی
شعبه یک
داوران اسداله نوری
C357 DOC 131
Case No: ۳۵۷