حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۶۱ (۸ بهمن ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۴۳/۳۶۵
شماره رای ۱۶۱-۳۴۳/۳۶۵-۲
شماره سند ۷۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 28/01/1985
خواهان سینگر کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، ویلیام ریپهاخن، حمید بهرامی احمدی
۳۴۳/۳۶۵
Case No: ۳۴۳/۳۶۵