حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۷۴ (۲۲ فروردین ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۲۰
شماره رای ۱۷۴-۳۲۰-۱
شماره سند ۹۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 18/04/1985
خواهان کراس کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت تراکتور سازی ایران (تراکتور سازی)
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، سید محسن مصطفوی تفرشی، هوارد ام. هولتزمن
۳۲۰
Case No: ۳۲۰