حکم نهایی شماره ۲۰۲ (۴ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۹۲
شماره رای ۲۰۲-۲۹۲-۲
شماره سند ۱۰۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/11/1985
خواهان میدل ایست منیجمنت اند کانستراکشن کورپوریشنن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جورج اچ آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
۲۹۲
Case No: ۲۹۲