الف۱۵ قرار اعدادی شماره ۶۳ (۲۹ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده الف ۱۵ (بخش اول:ز)
شماره رای ۶۳ ـ الف/ ۱۵( بخش اول:ز) دیوان عمومی
شماره سند 802
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 20/08/1986
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، حمید بهرامی احمدی، میشل ویرالی، روبرت آر. برینر، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ آلدریچ، پرویز انصاری معین، چارلز ان. براوئر
A15 doc 802 FA (ITL 63-A15)
Case No: الف ۱۵ (بخش اول:ز)