الف۱۵ نظرموافق شماره ۶۳ (۲۶ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده پرونده الف۱۵ (بخش اول: ز)
شماره رای شماره ۶۳-پرونده الف۱۵ (بخش اول: ز)- دیوان عمومی
شماره سند ۸۰۴
توضیح نظر موافق محسن مصطفوی نسبت به قرار اعدادی
تاریخ ثبت 20/08/1996
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران محسن مصطفوی
A15 doc 804 FR
Case No: پرونده الف۱۵ (بخش اول: ز)