الف۱۵نظرجداگانه شماره ۶۳ (۱۷ شهریور ۱۳۶۵)

شماره پرونده الف۱۵(بخش اول: ز)
شماره رای ۶۳ ـ الف/ ۱۵( بخش اول:ز) دیوان عمومی
شماره سند ۸۰۸
توضیح نظرجداگانه قاضی پرویز انصاری در بیان مواضع موافق با قرار اعدادی
تاریخ ثبت 08/09/1986
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران پرویز انصاری
A15 doc 808-T-Opinion (8 September 1986)
Case No: الف۱۵(بخش اول: ز)