پاسخ شماره ۲۰ (۱۸ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۷
شماره رای ۲۰-۱۷-۳
شماره سند ۷۷
توضیح پاسخ قاضی جهانگیر ثانی به نظرات مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۱۱ آقای ماسک درمورد پرونده شماره ۱۷
تاریخ ثبت 17/04/1983
خواهان ریگو واگنر ایکویپمنت کامپانی
خوانده استارلاین ایران کامپانی
شعبه سه
داوران م. جهانگیر ثانی
C17 Doc 77 FA
Case No: ۱۷