نظر موافق (۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۸۲
شماره رای -
شماره سند ۱۶۹
توضیح نظر موافق با تصمیم اصلاحی
تاریخ ثبت 03/05/1984
خواهان بهرینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C382 Doc 169
Case No: ۳۸۲