نظر موافق و مخالف شماره ۸ (۱۹ آبان ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۲۹۳
شماره رای ۸-۲۹۳-هیئت عمومی دیوان آی. تی. ال.
شماره سند ۷۵
توضیح نظر موافق و مخالف ریچارد ام. ماسک راجع به موضوع صلاحیت پرونده های شماره ۶، ۵۱، ۶۸، ۱۲۱، ۱۴۰، ۱۵۹، ۲۵۴، ۲۹۳، ۴۶۶
تاریخ ثبت 10/11/1982
خواهان استون اندوبسترا وورسیز گروپ اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت شیمیائی رازی
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران ریچارد ام. ماسک
C293 Doc 75 Fa
Case No: ۲۹۳